logo
logo bip
WZP.6220.41.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.08.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bazy magazynowej firmy Schenker Sp. z o.o. obejmującej: wyburzenie budynku biurowego, budowę magazynu, budowę budynku biurowo-socjalnego, postawienie 3 namiotów magazynowych, rozbudowę dróg i parkingów samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudowanie części kanalizacji deszczowej (z budową przepompowni ścieków deszczowych). Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid. 1259/19, 1259/20, 1259/34, 1259/35, 1259/52 i 1259/54 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Schenker Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-09-02 12:21:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-09-02 12:21:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-09-02 12:26:48)