logo
logo bip
WZPGN.7624-53/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 04.02.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji magazynu na warsztat – serwis maszyn rolniczych. Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid.: 66/1 i 66/2 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek inwestora: Dom Handlowy Henryki i Pawła Korbanków, ul. Piaskowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-04 09:05:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-04 09:05:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-04 09:06:14)