logo
logo bip
WZPGN.7624-55/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 30.09.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części hali magazynowej na działalność produkcją polegającą na przycinaniu gotowych płyt meblowych na mniejsze formaty oraz oklejaniu krawędzi formatek z płyt meblowych. Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid.: 13/11 i 13/15 w miejscowości Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek P.P.H.U. „METALMEX”, ul. Wierzbowa 162, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-09-29 09:17:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2010-09-29 09:17:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-09-29 09:15:21)