logo
logo bip
WZP.6220.89.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 25.02.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do odzysku odpadów styropianu w zakładzie przy ul. Skórzewskiej 14 w Wysogotowie, transporcie odpadów do zakładu i sprzedaży gotowych brykietów styropianowych, magazynowaniu odpadów do czasu przerobu oraz brykietowaniu styropianu przy użyciu kompaktora firmy HEGER. Inwestycja projektowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 76/5 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Pana Jerzego i Pana Lecha Bartkowiak, ul. Wiśniowa 40, 60-185 Skórzewo z dnia 04.12.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-25 10:23:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-25 10:24:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-25 10:24:47)