logo
logo bip
WZP.6220.41.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 05.12.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),  I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania garażu na samochód ciężarowy i magazynu części samochodowych na warsztat mechaniki pojazdowej. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 625/3 obręb Przeźmierowo (ul. Południowa 10A), gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek firmy Transbress Stanisław Bressa, ul. Miastkowska 88, 60-184 Poznań.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-05 09:48:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-05 09:48:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-05 09:49:18)