logo
logo bip
WZP.6220.22.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 07.07.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynu wyrobów gotowych na pomieszczenia warsztatowe i biurowe wraz z zabudową istniejącej rampy rozładunkowej na działce o nr ewid.: 2/10 w miejscowości Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek STRAUSS CAFE POLAND Sp. z o.o., ul. Poznańska 50, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                        Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                                   Tadeusz Czajka