logo
logo bip
WZP.6220.78.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 22.12.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stawu służącego do chowu ryb o powierzchni 1000 m2 i głębokości 4 m, na działce nr ewid. 90/3 w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Państwa Andrzeja i Lidii Buksa, ul. Szkolna 4, 62-080 Rumianek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-12-22 10:55:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-12-22 10:55:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-12-22 10:48:17)