logo
logo bip
WZP.6220.17.2011 Tarnowo Podgórne, dnia 04.07.2011r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid.: 49/1 w miejscowości Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne. Decyzja została wydana na wniosek AUTO CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań. Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-07-08 08:50:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-07-08 08:50:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-07-08 08:48:09)