logo
logo bip

WZP.6220.35.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 06.10.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sady, w gminie Tarnowo Podgórne na działce o numerze ewidencyjnym 131.

Decyzja została wydana na wniosek Commercial Point Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa z dnia 04.07.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-10-08 13:31:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-10-08 13:32:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-10-08 13:33:06)