logo
logo bip
WZP.6220.32.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 05.09.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Aquaparku „Tarnowskie Termy” wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 76/3, 80/12 i 80/13 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek, ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wlkp. – pełnomocnika Inwestora – Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17.04.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-12 10:47:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-12 10:47:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-12 10:47:34)