logo
logo bip
WZP.6220.32.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23.08.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku biurowo-socjalnego nr 4 polegającej na zmianie lokalizacji istniejącej zakładowej przychodni zdrowia (przeniesienie z piętra na parter budynku). Inwestycja projektowana jest na działce o nr ewid. 278/3 w miejscowości Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A., ul. Przemysłowa 1, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-08-23 15:22:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-08-23 15:22:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-08-23 15:22:35)