logo
logo bip
WZPGN.7624-48/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 03.09.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), 

I N F O R M U J Ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Leśnej w Sierosławiu gm. Tarnowo Podgórne. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 102/9, 102/31, 102/33, 102/35 i 103 w miejscowości Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SABRE Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, działającego w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-09-03 07:49:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-09-03 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-09-03 07:55:04)