logo
logo bip
WZP.6220.5.2011                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 27.04.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum szkoleniowo-dystrybucyjnego o dodatkową część szkoleniową wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi oraz o część magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 86/7 i 86/8 w miejscowości Sady, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek ANDREAS STIHL Sp. z o.o., ul. Poznańska 16, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-27 12:57:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-27 12:57:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-27 12:56:31)