logo
logo bip

WZP.6220.69.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.03.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu na budynek produkcyjno-usługowy z częścią biurowo-socjalną wraz z rozbudową hali produkcyjnej i nadbudową kondygnacji budynku biurowo-socjalnego w Kokoszczynie, na działkach o nr ewid. 72/2, 72/3, 72/4 i 72/5.

Decyzja została wydana na wniosek INTER-MARK GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przybyszewskiego 45/7, 60-356 Poznań z dnia 05.11.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-03-17 11:27:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2014-03-17 11:27:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-03-17 11:27:27)