logo
logo bip
WZP.6220.47.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 21.05.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Baranowie przy ulicy Lipowej 9, na działce o nr ewid. 439 obręb Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Pana Włodzimierza Kociałkowskiego, ul. Wspólna 2, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                    Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                    Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-23 07:43:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-23 07:44:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-23 07:44:46)