logo
logo bip
WZP.6220.30.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.12.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),  I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Kraft Foods Polska S.A. Oddział Jankowice produkującego wyroby cukiernicze, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 50 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 276/4, 277/4, 278/4, 279/6 i 279/7 obręb Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Kraft Foods Polska S.A., Oddział w Jankowicach, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka