logo
logo bip

WZP.6220.55.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 22.04.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o instalację do termicznego spalania odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04* oraz o halę montażu mebli i halę malarni proszkowej a także rozbudowę hali magazynowej o dwa segmenty na terenie działek o nr ewid. 1/4 i 1/5 obręb Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 167.

Decyzja została wydana na wniosek Fabryki Mebli BALMA S.A., ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 22.12.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-04-23 08:20:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-04-23 08:18:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-04-23 08:18:57)