logo
logo bip

WZP.6220.22.2017                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 24.10.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali oraz montażu instalacji lakierni. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 210/9 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek firmy Urszula Buczkowska GOTO Pracownia Plastyczna o Profilu Stolarskim, ul. Stolarska 4, 62-081 Wysogotowo z dnia 22.05.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka