logo
logo bip

WZP.6220.26.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 19.09.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej
o halę produkcyjno-magazynową wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunalną na terenie działki 150/1 i 150/3 w Batorowie, ul. Stefana Batorego 93.

Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Poligraficznego „POL-MAK" Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna, Z.P.Chr., ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo z dnia 28.07.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-09-19 08:29:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2014-09-19 08:31:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-09-19 08:32:01)