logo
logo bip
WZP.6220.82.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.12.2012r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie części niskiej zespołu silosów magazynowych, dobudowie dźwigu towarowo-osobowego i rozbudowie budynku gospodarczego na terenie zakładu STRAUSS CAFE POLAND Sp. z o.o., zlokalizowanego w Swadzimiu przy ul. Poznańskiej 50, na działkach o nr ewid.: 2/10 i 3/9.Decyzja została wydana na wniosek STRAUSS CAFE POLAND Sp. z o.o., ul. Poznańska 50, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 19.11.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-31 11:44:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-31 11:45:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-12-31 14:55:51)