logo
logo bip
WZP.6220.48.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 24.08.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie bazy magazynowo-przeładunkowej firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 275/4, 275/10, 275/11 i 274/2 obręb Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle z dnia 09.07.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka