logo
logo bip

WZP.6220.46.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 12.12.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu obiektu z salonu i warsztatu samochodowego na salon, warsztat i lakiernię samochodową. Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Poznańskiej 10, na działkach o nr ewid. 122/2 i 122/4 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek firmy: BOŃKOWSCY Sp. z o.o., ul. Wiosenna 61, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo z dnia 20.08.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-12-16 10:41:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-12-16 10:42:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-12-16 10:42:57)