logo
logo bip
WZP.6220.7.2012                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 18.05.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pasa drogowego ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 322, 321, 319, 217, 253/4, 256, 218/2, 216, 253/3, 252/1, 251, 220/3, 221, 222, 223/11, 240, 238, 257, 241, 239, 289/1, 301, 266/13, 266/16, 267, 270, 291/3, 295, 280/4, 1574 i 1566 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek z urzędu z dnia 13.01.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka