logo
logo bip
WZP.6220.84.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.01.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech hal magazynowo – usługowo – produkcyjnych w miejscowości Sady na terenie obejmującym działki nr 32/1, 32/2 i 32/3 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Pani Hanny Wielądek, ul. Poznańska 5, Rumianek, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 20.11.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-18 10:42:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-18 10:42:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2013-02-18 10:42:47)