logo
logo bip
WZP.6220.76.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 29.11.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z myjnią samochodową. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 239/3, 240/3, 241/3 i 241/5 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Rondo Park Sp. z o.o., Sp. kom., ul. Lawendowa 1, 60-175 Poznań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-11-28 12:24:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-11-28 12:24:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-11-28 12:18:12)