logo
logo bip

WZP.6220.67.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 09.09.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie położonym przy ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, na działce o nr ewid. 1145/2.

Decyzja została wydana na wniosek Kampa Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: Ewa Banaś, ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań) z dnia 07.07.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-09 07:44:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-09 07:45:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-09 07:45:24)