logo
logo bip
WZPGN.7624-77/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 28.01.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 16/9 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek „WEST – BUD I Sp. z o.o.” Sp. komandytowa, ul. Grunwaldzka 38A/36, 60-783 Poznań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-01-31 13:26:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-01-31 13:27:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-01-31 13:27:29)