logo
logo bip

WZP.6220.26.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 19.10.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Dopiewskiej w Lusówku. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 545/1, 126/4, 127/4, 127/6, 129/1 - 129/13, 161/2, 179/99, 179/3 - 179/22, 179/28 - 179/63, 179/65 - 176/96, 179/24, 179/25, 179/103 i 179/107 obręb Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Romualda Sztukiewicza (pełnomocnik Inwestora), ul. Sadowa 9E, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 10.08.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-10-19 15:08:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-10-19 15:04:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-10-19 15:04:23)