logo
logo bip
WZP.6220.1.2011                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 05.04.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie oraz nadbudowie hali magazynowo-socjalno-biurowo-szkoleniowej oraz budynku portierni. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 222/129, 222/175 i 222/187 w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek PPH Mariusz Kałek KAEM, ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-06 08:02:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-06 08:02:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-06 08:01:08)