logo
logo bip
WZP.6220.76.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 27.11.2012r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Wysogotowie, na działkach o nr ewid.: 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/6, 238/8, 239/1, 239/2, 239/6, 240/1, 240/2, 240/6 i 241/11 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek GOODMAN MORGANITE LOGISTICS (POLAND) Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dnia 04.10.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

            Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-27 10:53:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-27 10:53:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-27 10:54:20)