logo
logo bip

WZP.6220.8.2014                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 05.05.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wysogotowo (ul. Pszenna, Batorowska i Długa), gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek firmy PROJEKTOWANIE Marek Galiński, os. B. Śmiałego 16D/28, 60-682 Poznań z dnia 06.02.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-05-05 14:42:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-05-05 14:42:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-05-05 14:42:54)