logo
logo bip
WZP.6220.50.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.11.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali usługowo-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 132/2, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136 i 137 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Industrial Center 15 Sp. z o.o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa z dnia 30.08.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-11-20 08:23:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-11-20 08:23:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2013-11-20 08:30:36)