logo
logo bip
WZP.6220.80.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.11.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-socjalno-biurowo-szkoleniowej, budynków portierni, zbiorników wody p.poż., zbiornika ścieków opadowych, budynku pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 1683 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek PPH Mariusz Kałek KAEM, ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-11-18 08:28:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-11-18 08:28:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-11-18 08:22:21)