logo
logo bip

WZP.6220.12.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 28.05.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ewid. 22/86 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Goodman Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dnia 16.04.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gmint Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-06-01 12:53:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-06-01 12:50:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-06-01 12:50:28)