logo
logo bip
WZPGN.7624-65/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 09.03.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków: biurowego i magazynowo-warsztatowego z 6 stanowiskami (naprawczo-przeglądowymi) wózków widłowych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 73/16, 73/86 oraz 73/88 w miejscowości Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek LINDE MATERIAL HANDLING POLSKA Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka