logo
logo bip
WZP.6220.26.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 22.05.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 silosów magazynowych o pojemności 60Mg każdy na terenie istniejącego węzła betoniarskiego do produkcji betonu towarowego luzem o wydajności 80m³/h, zlokalizowanego w Wysogotowie przy ul. Grzybowej 2 (działka nr ewid. 58/34), gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek LAFARGE Beton Towarowy Sp. z o.o., ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-29 08:52:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-29 08:52:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-29 08:52:46)