logo
logo bip

WZP.6220.15.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 03.08.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkaniowych wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą w Tarnowie Podgórnym. Inwestycja projektowana jest na terenie działek o nr ewid. 258/6, 258/5, 258/16, 258/14, 258/13, 258/15, 258/12, 258/18, 258/17, 258/8, 258/9, 259/20, 259/22, 259/28, 259/27, 259/26, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1705/5, obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek JAKON INWEST Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 28.04.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Taduesz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-08-05 13:25:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-08-05 13:22:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-08-05 13:22:28)