logo
logo bip

WZP.6220.2.2016          Tarnowo Podgórne, dnia 21.03.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w rejonie ulicy Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: Rafał Podgórski, ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań) z dnia 14.01.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-25 10:25:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-25 10:22:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-25 10:25:11)