logo
logo bip

WZP.6220.2.2015                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 04.05.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Długiej do ul. Skórzewskiej i budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja projektowana jest na terenie działek o nr ewid. 88/4, 89/2, 98/3, 98/5, 89/7, 87/8, 64/20, 224/5, 224/12, 219/7, 209/1, 86/4 (część), 88/1 (część), 88/6 (część), 94/32 (część), 94/33 (część), 95 (część), 96 (część), 97 (część), 87/21 (część), 64/21 (część), 227/8 (część), 227/9 (część), 227/7 (część), 226 (część), 225/7 (część), 224/32 (część), 224/22 (część), 219/3 (część), 216/2 (część), 216/1 (część), 210/25 (część), 210/24 (część), 210/1 (część), 210/3 (część), 196 (część), 197/2 (część) i 197/1 (cześć) obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne oraz na działce o nr ewid. 213/21 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.

Decyzja została wydana z urzędu (pełnomocnik: Sebastian Michalak, ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań) z dnia 29.01.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-05-13 14:45:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-05-13 14:44:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-05-13 14:44:20)