logo
logo bip
WZP.6220.69.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 20.11.2012r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu kolejnej maszyny drukującej z możliwością lakierownia oraz wdrożeniu technologii wykorzystującej LZO na terenie zakładu SCHATTDECOR Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sowiej 10 – działki o nr ewid. 963/7, 1027/1, 1256/8 1256/10, 1257/4, 1264/3, 1264/4 i 1265/2 obręb Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 03.09.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                      Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                      Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-20 12:04:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-20 12:04:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-20 12:05:18)