logo
logo bip

WZP.6220.10.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 08.06.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu położonego przy ul. Rzemieślniczej 31 w Przeźmierowie ze zmianą sposobu użytkowania na ośrodek dydaktyczno - szkoleniowy rzeczoznawców samochodowych, uczniów i studentów o kierunku kształcenia samochodowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 1338, 1339, 1340/1 i 1340/3.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Włodzimierza Wichniarza, Wielkopolskie Biuro Rzeczoznawców Samochodowych, ul. Rzemieślnicza 31, 62-081 Przeźmierowo z dnia 25.04.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-06-08 08:45:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-06-08 08:45:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2016-06-08 08:45:42)