logo
logo bip
WZPGN.7624-33/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 16.08.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

 I N F O R M U J Ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawczego samochodów osobowych (dwa stanowiska naprawcze). Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 124 w miejscowości Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Pana Rafała Szymańskiego, ul. Zbożowa 4, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-08-18 09:15:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2010-08-18 09:22:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-08-18 09:23:48)