logo
logo bip
WZPGN.7624-31/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 30.07.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-magazynowo-usługowego 2 kondygnacyjnego z częścią biurową oraz postawieniu hali namiotowej. Obiekt będzie służył do naprawy oraz sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz do sprzedaży i regeneracji części samochodowych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 22/69, 22/70 i 22/71 w miejscowości Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek PH „EMEN” Marcin Nowakowski, Komorzewo 71, 64-700 Czarnków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                                   Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                                            Tadeusz Czajka