logo
logo bip
WZP.6220.16.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 17.05.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 silosów na masę czekoladową na działce o nr ewid.: 278/4 w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek inwestora: KRAFT FOODS POLSKA S.A., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, Oddział w Jankowicach, ul. Poznańska 50, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-05-20 10:12:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-05-20 10:12:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-05-20 10:11:07)