logo
logo bip

WZP.6220.43.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.12.2015r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo - produkcyjnych w miejscowości Wysogotowo przy ulicy Batorowskiej. Inwestycja projektowana jest na terenie działek o nr ewid.: 105/3, 105/4, 105/5, 110/3, 110/4, 111/3, 111/4, 115, 116/2, 116/3, 117, 118, 121 i 122 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 10.11.2015r. na wniosek Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (pełnomocnik: Anna Czaplicka, Tacakiewicz Sp. z o.o., Ferma Kresek Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 23.12.2015r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 21.01.2016r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-01-04 08:25:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-01-04 08:23:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2016-01-04 08:23:32)