logo
logo bip

WZP.6220.74.2018                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 21.10.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynowych na cele produkcyjne i modernizacja zakładu GIZEH Dispoform Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 61, na działkach o nr ewid. 114/19, 114/20, 114/21 i 114/31 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Gizeh Dispoform, ul. 23 Października 61, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 23.11.2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-29 08:47:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-29 08:47:43)