logo
logo bip
Postępowanie w sprawie wydania decysji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka Kanału Przybrodzkiego dz. nr 46 i 65 w rejonie ulicy Przełaj w m. Góra, gm. Tarnow

WZP.6220.42.2019                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 13.11.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka Kanału Przybrodzkiego dz. nr 46 i 65 w rejonie ulicy Przełaj w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek z urzędu z dnia 05.11.2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-11-13 14:25:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-11-13 14:25:36)