logo
logo bip
dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej nr 2b na czwartorzędowym ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym na

WZP.6220.1.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 14.01.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej nr 2b na czwartorzędowym ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym na działce nr 447 w miejscowości Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., pełnomocnik – Przemysław Wiczyński, Biezdrowo 29, 64-510 Wronki z dnia 08.01.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-01-14 09:04:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-01-14 09:04:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2020-01-14 09:06:34)