logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 19.11.2018 r.
WZP.6721.3.2016

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3-693/8.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3-693/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.12.2018 r. do 31.12.2018 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 10.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

        Tadeusz Czajka