logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 17 czerwca 2019 r.

WZP.6721.22.2018 (WZP.6721.9.2017)

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie - wschodnia pierzeja rynku.

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie - wschodnia pierzeja rynku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.